Sprawdź z kim podpisujesz umowę !

Niewypłacanie należnych wynagrodzeń i kwot na ubezpieczenia społeczne, zawieranie podwójnych umów
z pracownikami na ich niekorzyść to tylko niektóre z przewinień nieuczciwych agencji pracy. Uważajcie na to,
z kim podpisujecie umowę !

Na portalu Pracodawcagodnyzaufania.pl pojawił się niedawno ważny artykuł opisujący nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych agencji pracy obecnych na naszym rynku
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ)  wykazało się inicjatywą i o takich praktykach zawiadomiło Państwowy Inspektorat Pracy. Z całym przekonaniem popieramy wszelkie działania skierowane na oczyszczenie polskiego rynku zatrudnienia z nieuczciwych podmiotów wykorzystujących zarówno pracowników jak i klientów. 

Wsród najczęstszych nieprawidłowości w artykule wymieniono :
 

  • świadczenie usług o charakterze pracy tymczasowej przez podmioty nie posiadające certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), co skutkuje brakiem kontroli działalności tych podmiotów przez PIP;
  • rozpowszechnione przypadki zatrudniania przez niekontrolowane podmioty pracowników w oparciu o umowę o dzieło. Stanowi to łamanie prawa, gdyż charakter wykonywanej przez pracowników pracy odpowiada pracy tymczasowej a nie wykonywaniu dzieła. Powoduje także nieuczciwą konkurencję dla branży, ponieważ dzięki formalnej zmianie formy zatrudnienia podmioty te mogą oferować swoim klientom stawkę niższą, niż certyfikowane agencje pracy;
  • stosowanie podwójnych umów: zlecenia oraz dzieła. Teoretycznie zleceniobiorca jest rozliczany ze zlecenia, w praktyce 90% jego wynagrodzenia jest wypłacane z dzieła. Inny model to umowa zlecenia na okres 1 dnia i zawieranie umowy o dzieło na kolejne okresy zatrudnienia. Tym samym pracownicy nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne. Kosztem tychże pracowników, cena zaoferowana klientowi jest niższa właśnie o składki ZUS. W przypadku podwójnych umów, sposobem udowodnienia nierzetelnego procederu byłoby zestawienie ilości godzin wypracowanych przez pracownika z tytułem przelewu wynagrodzenia;
  • nieetyczne zapisy umów z pracownikami dotyczące m.in. bardzo wysokich kar za spóźnienie lub niezawiadomienie o planowanej nieobecności;
  • niegodziwą praktykę wręczania pracownikowi umowy o wolontariat, a po zakończeniu tegoż wolontariatu wypłatę wynagrodzenia „do ręki”;
  • mechanizmy stosowane przez nieuczciwych pośredników pracy w obszarze zamówień publicznych. Nagminnymi praktykami są działania polegające na zaniżaniu cen ofertowych poprzez nadużywanie korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Polega to na tworzeniu sztucznych konsorcjów złożonych czasem nawet z kilkunastu podmiotów istniejących jedynie na papierze. Konsorcjum składa ofertę, w której cena nie uwzględnia podatku VAT, gdyż jest tak skalkulowana, że podmioty uczestniczące w konsorcjum korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku VAT (ze względu na obrót poniżej wartości wskazanej w ustawie);
  • agencje pośrednictwa pracy z Ukrainy stosujące tzw. podwójne oddelegowanie, co skutkuje uniknięciem płacenia podatków w Polsce.

Sprawdź czy nie padłeś ofiarą procederu i nieuczciwej konkurencji. Zawsze czytaj wnikliwie umowę. Nie bój się zadawania pytań, jeśli czegoś nie rozumiesz. Bezwzględnie zgłaszaj przypadki nieetycznego postępowania do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Nam możesz zaufać. Szanujemy prawa pracowników i stosujemy zasadę przejrzystości. Potwierdzeniem tych słow jest certyfikat Firma Godna Zaufania, jaki Flexidea uzyskała w tym roku. 


wpis powstał na podstawie artykułu ze strony:  http://www.pracodawcagodnyzaufania.pl/PL/aktualno%C5%9Bci/nieuczciwe-praktyki-nieuczciwych-agencji-pracy.html